Nieruchomości

Aktualne licytacje nieruchomości

26-03-2024r. - pierwsza licytacja - Bielsko-Biała ul. Żółkiewskiego 6/63

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej Arkadiusz Mazur na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-03-2024r. o godz. 12:00 w sali nr 56 w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej przy ul. Bogusławskiego 24  odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego  spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego  położonego w Bielsku-Białej przy ul. Żółkiewskiego 6/63 wpisanego  w  rejestrze  lokali   własnościowych:  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Strzecha" w Bielsku-Białej, dla którego nie została założona księga wieczysta. Przedmiotowy lokal mieszkalny nr 63, o łącznej pow. uż. 44,50 m2, składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki. Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal posadowiony jest na działce nr 697/105, obręb ew. 0004, Górne Przedmieście, o pow. 4957 m2, objętej księgą wieczystą nr KW BB1B/00005956/8.

Suma oszacowania wynosi 254 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    190 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 400,00zł. - najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się data wpływu na rachunek bankowy komornika).

Rękojmia powinna być złożona przelewem albo może być również złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię należy uiścić na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.  22 16001462 1821 2974 5000 0004 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w    kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 Podatek od czynności cywilnoprawnych: na nabywcy nieruchomości ciąży obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych na zasadach ogólnych. 

Sankcje karne: stosownie do art. 305 par. 1 kodeksu karnego "Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3."